תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל-Shalem.ac.il, אתר האינטרנט ("אתר") של המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ), להלן "שלם" או "אנו". הסכם זה קובע את אופן השימוש שלכם ב-Shalem.ac.il ("הסכם משתמש"). ההסכם כולל את מדיניות הפרטיות של שלם ("מדיניות פרטיות"). קראו בבקשה בעיון את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפרטיות, מפני שעצם הביקור באתר או השימוש בו מחייבים אתכם לציית לכללים הנקובים בפסקאות אלו. מפעם לפעם אנו עשויים לשנות את הסכם המשתמש שלנו, ובכלל זה את מדיניות הפרטיות, לכן מומלץ לעיין בפסקאות אלו לעתים מזומנות ולברר אם חלו בהן שינויים. כל עוד לא צוין אחרת, המשך השימוש שלכם ב-Shalem.ac.il אחרי כל שינוי מציין את הסכמתכם לשינוי בתנאים.

פרטיות

עיינו בבקשה במדיניות הפרטיות שלנו, שמכתיבה את אופן השימוש שלכם ב-Shalem.ac.il ומסבירה מה המידע שאנחנו מספקים לכם במהלך הביקור ב-Shalem.ac.il, איך אנחנו אוספים אותו, איך אנחנו משתמשים בו ואיך אנחנו מגינים עליו.

זכויות יוצרים

אתר האינטרנט המרכז האקדמי שלם וכל תכניו, כדוגמת טקסט, גרפיקה, תמונות, קובצי אודיו, קובצי וידיאו ותוכנה, נמצאים בבעלותו של המרכז האקדמי שלם או מוקנים לו כחוק, אלא אם כן מוצהר אחרת. האתר וכל תכניו מוגנים מכוחם של חוקי זכויות יוצרים בישראל, אמנות בינלאומיות, וחוקים אחרים בענייני קניין אינטלקטואלי.

בכפוף לחוק זכויות יוצרים, אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למכור או לפרסם חומר מוגן בלי הסכמה מוקדמת בכתב של המרכז האקדמי שלם. מותר לעשות שימוש נאות, כמוגדר בחוק, בחומר שנמצא באתר האינטרנט הזה, לרבות ציטוט וייחוס של חומר מוגן.

בכל ציטוט של החומר המוגן, יש לציין את מקור הציטוט. אין לשנות ולתקן את החומר המוגן או לעבדו  בכל צורה אחרת, ואין לעשות שום פעולה אחרת שעלולה להקטין את ערכו של החומר המוגן באופן שיטיל דופי ביוצרו של החומר המוגן.

סמל מסחרי

"המרכז האקדמי שלם" וכן סמלים מסחריים, סמלילים וסימני מקור אחרים שמוצגים באתר זה (ביחד "סמלים מסחריים") נמצאים בבעלותו של המרכז האקדמי שלם. אין להשתמש בסמלים המסחריים בקשר לכל מוצר או שירות שאינו שייך למרכז האקדמי שלם או בכל אופן שעשוי לחולל בלבול בשאלה אם המרכז האקדמי שלם הוא המקור, המאמץ או נותן החסות של המוצר או השירות ואין להשתמש בהם בכל אופן שגורם לזילות של המרכז האקדמי שלם או מזיק לו.

קישורים ל-Shalem.ac.il , מסגורים ומטא-תוויות

אין להתחבר לעמוד הבית של Shalem.ac.il בשום דרך שעלולה להציג את המרכז האקדמי שלם באור כוזב או מתעה. אין למסגר תוכן של Shalem.ac.il כך שייראה באתר אחר. אין  להשתמש במטא-תוויות או בכל "טקסט סמוי" שכולל את השם "שלם", "מרכז שלם", "המרכז האקדמי שלם" או את הסמלים המסחריים בלי הסכמתנו המפורשת בכתב.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

האתר שלנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים הכוללים מידע שעשוי לעניין אתכם, לדעתנו, או שאפשר להזמין מהם ספרים. אין לנו שליטה על האתרים האלה או על תוכנם. זכרו כי כאשר אתם מקישים על קישור ויוצאים מ-Shalem.ac.il לאתר אחר, עליכם לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר לפני השימוש בו.

כתבי-ויתור

אף-על-פי שהמרכז האקדמי שלם נוקט צעדים סבירים למנוע כניסת וירוסים, תולעים, "סוסים טרויאניים" או חומרים הרסניים אחרים לאתר שלנו, איננו מבטיחים ואיננו ערבים לכך שהאתר שלנו או חומרים שהורדו ממנו הם נקיים מגורמים הרסניים כאלה. איננו נושאים באחריות לכל נזק שהוא המיוחס לגורמים כאלה.

הגבלת אחריות

המרכז האקדמי שלם וממלאי התפקידים, המנהלים והעובדים שלנו אינם אחראים לשום תביעה, אובדן או נזק שמבוססים על טעויות, השמטות, שיבושים או אי-דיוקים אחרים באתר שלנו, וגם לא לשום תביעה, אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהשימוש שלכם באתר או מאי-עמידה בכל תנאי שהוא של הסכם המשתמש הזה.

סיום

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את הסכם המשתמש הזה, שכלול בסעיף מדיניות הפרטיות, בכל עת, בלי התראה ומכל סיבה שהיא, לרבות אי-עמידה של המשתמש באחד התנאים של הסכם המשתמש. סעיפי הגבלת האחריות והכפיפות לחוק של הסכם המשתמש הזה עומדים בעינם אחרי כל סיום.

ההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל

הסכם המשתמש הזה, לרבות מדיניות הפרטיות שלו, וכל תביעה או מחלוקת שנוגעים אליו כפופים לחוקי מדינת ישראל שחלים על חוזים שנערכו ובוצעו בלי להתחשב בניגודים בינם ובין עקרונות החוק. כל מחלוקת משפטית שנוגעת לאתר האינטרנט הזה תידון בבית המשפט המחוזי בירושלים.

גריעות

אם יימצא שכל תנאי שהוא של הסכם זה ייחשב ללא-חוקי, בטל או לא-בר-אכיפה מכל סיבה שהיא, ייחשב תנאי זה כאילו נגרע מההסכם ולא ישפיע על התקפות ואפשרות האכיפה של אף לא אחד מהתנאים האחרים.

מדיניות הפרטיות

אנו מודעים לדאגתכם ביחס לשימוש במידע עליכם ולחשיפתו ברבים. מדיניות הפרטיות הזאת מתארת את הדרך שבה אנו אוספים מידע מקוון ממשתמשים ב-Shalem.ac.il ואת דרך הטיפול במידע כזה. מדיניות הפרטיות הזאת היא חלק מהסכם המשתמש שמכתיב את דרך השימוש ב-Shalem.ac.il. בעצם הביקור שלכם ב-Shalem.ac.il או בכך שאתם מספקים לנו מידע אישי בר-זיהוי, אתה מקבלים עליכם את התנאים שמתוארים במדיניות הפרטיות הזאת.

שינויים במדיניות הזאת

במרוצת הזמן אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות הזאת. עיינו בבקשה מפעם לפעם בעמודי האינטרנט האלה כדי לברר אם חלו שינויים. אם לא נבקש במפורש את הסכמתכם לתנאים החדשים האלה, או לכל אחד מהם כשהוא לעצמו, הם ייכנסו לתוקף ברגע שיפורסמו. המשך השימוש שלכם ב-Shalem.ac.il אחר כך מציין את הסכמתכם לתנאים המתוקנים. כל משתמש אחראי לעדכון המידע האישי שלו ובכלל זה כתובת הדוא"ל שלו.

איסוף מידע ושימוש במידע

סעיף זה מתאר את סוגי המידע שאנו אוספים ואת מטרת האיסוף.

מידע לזיהוי אישי

אנו אוספים מידע לזיהוי אישי שאתם מספקים מרצון כדי לקבל הודעות בדוא"ל או חומר אחר יחד עם עלון החדשות שלנו, מידע על תוכניות ומידע על השירותים האחרים שלנו, או כדי להירשם לאחד האירועים שלנו ולבצע קניות מקוונות. החפצים בקבלת מידע או בחתימה על עלון החדשות מתבקשים  לספק לנו כמה פרטים אישיים. אנו משתמשים במידע המזהה האישי שאתם מספקים רק כדי למלא את בקשותיכם. כשאתם מבצעים קניות באמצעות Shalem.ac.il, אנו קולטים מידע על כרטיס האשראי של הקונה נוסף לשמו ולמענים להמצאת החשבון ולמשלוח בדואר. הסליקה נעשית בהתאם לתקן PCI.

מידע אנונימי

אנו אוספים מהשרת שלנו, אוטומטית, מידע אנונימי מסוים, כמו מספר המשתמשים שמבקרים בכל עמוד של Shalem.ac.il, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב של כל משתמש, הדפדפן של כל משתמש והאתרים שמשתמשים מתחברים מהם ל-Shalem.ac.il. כן אנו משתמשים בעוגיות (cookies) לצורך מעקב אחרי עומס ההודעות באזורים ספציפיים של Shalem.ac.il. עוגיות הן מזהים אלפא-נומריים שאנו מעבירים לדיסק הקשיח של מחשב הלקוח באמצעות הדפדפן שלו, כדי לאפשר למערכות שלנו לזהות את המחשב הזה. מי שרוצה בכך יכול לסלק את העוגיות שלנו על-ידי שימוש בפונקציית ההשבתה בדפדפן האינטרנט שלו. אבל סילוק העוגיות שלנו מונע את ההשתתפות בשירותי הקוראים שהמרכז האקדמי שלם מספק  (למשל, קניות מקוונות). אנו משתמשים בכל המידע האנונימי הזה על בסיס מצרפי כדי להעריך איך מבקרינו משתמשים ב-Shalem.ac.il ומנווטים אותו, בכוונה להמשיך ולשכלל את האתר שלנו. איננו מחברים את המידע האנונימי הזה לשום מידע מזהה אישי שאתם מספקים.

העברת מידע לישראל

אם אתם נמצאים מחוץ לגבולות ישראל, ציינו בבקשה שהמידע שאתם מספקים לנו יועבר לישראל וכן שהרישום שלכם ב-Shalem.ac.il או הזמנה של אחד המוצרים או השירותים שלנו משמעם הסכמה להעברה הזאת ולאחסון ולעיבוד המידע הזה בישראל ולשימוש בו ולהעברתו לצדדים שלישיים מורשים.

שיתוף מידע

איננו משכירים או מוכרים את המידע המזהה האישי שלכם. המרכז האקדמי שלם מעביר שמות וכתובות דוא"ל, ואותם בלבד, רק לספקים שמופקדים על דיוור מידע. הספקים האלה חייבים להשמיד כל מידע אישי לאחר השלמת הדיוור. מי שאינו רוצה בהעברת המידע שלו מתבקש להתקשר ל-webmaster@shalem.ac.il .

אנו מעבירים מידע מזהה אישי גם לחברות שעוזרות לנו לשלוח הודעות דוא"ל ובשירותי דיוור אחרים, שמתחזקות את Shalem.ac.il או מסייעות לקיים את האירועים שלנו. החברות האלה משתמשות במידע הזה רק כדי לספק לנו את השירותים האמורים.

במקרה של העברת הבעלות על המרכז האקדמי שלם – למשל, מיזוג עם או רכישה על-ידי ארגון אחר, או כל סוג של מכירה, העברה, ארגון מחדש או הפסקת המימון של חלק או כל נכסינו – אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר את המידע האישי שנמצא בידינו לגוף הקונה. אנו רשאים לגלות מידע מזהה אישי ולהשתמש בו בנסיבות מיוחדות, כשצריך לאכוף את הסכם המשתמש או את מדיניות הפרטיות שלנו, או כשאנו סבורים, בתום לב, שהחוק מחייב אותנו לגלות מידע אישי לצד שלישי.

הגישה שלכם למידע שלכם

כדי לעדכן או לתקן מידע אישי, נא לשלוח בבקשה דוא"ל ל-enews@shalem.ac.il או לכתוב לנו למרכז האקדמי שלם, רחוב העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים 91000.

ביטחון מידע

המידע המזהה האישי שאנו אוספים מאוחסן בשרת בטוח, מוגן-מסיסמאות. אנו משתמשים באמצעי זהירות אחרים, לרבות פרוטוקולי תקשורת נאותים, כדי להתגונן מפני גישה לא-מוסמכת לתקשורות שלכם. הגישה למידע שלכם מוגבלת רק לצוות עובדים מוסמכים. על כל פנים, למרות מיטב מאמצינו, שום שידור באינטרנט אינו יכול להיות בטוח ב-100%. לכן כל מי שמספק לנו מידע מזהה אישי עושה זאת על אחריותו.

בדיקה ותיקון

אם יש לכם הערות או שאלות על המרכז האקדמי שלם ועל הטיפול שלנו במידע שלנו, תוכלו להתקשר אלינו בדוא"ל ל-webmaster@shalem.ac.il  או בכתב למרכז האקדמי שלם רחוב העסקן 3, קריית מוריה, ת.ד. 92, ירושלים 91000. מי שמבקש למחוק לגמרי את המידע האישי שלו יואיל להתקשר אלינו בדוא"ל או בכתב.

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביולי 2019.

מתעניינים בלימודים?

דברו איתנו

המרכז האקדמי שלם מעניק תואר ראשון דו־חוגי למצטיינים שמחפשים חוויה אינטלקטואלית וחברתית ייחודית ושואפים לאזרחות פעילה ומשפיעה בחברה הישראלית. נשמע טוב? כדאי שנדבר.

מצטיינים? השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

הרשמה ליום המיון

18.08  |  14:00-08:00

יום המיון כולל מבחן המעריך כישורים אנליטיים וחשיבה ביקורתית, משימת כתיבה ודיון קבוצתי. מועמדים שעברו בהצלחה את שלושת השלבים הללו יזומנו לריאיון אישי.
ההשתתפות ביום המיון הינה בהזמנה בלבד.

מצטיינים? השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם עם כל הפרטים

* יום המיון יתקיים במתכונת דיגיטלית. במידה שנוכל לקיימו פיזית, נודיע על כך מראש.
* אנחנו לא דורשים פסיכומטרי

ביקור בשלם

בואו להכיר אותנו קצת יותר

כדי שתוכלו להכיר אותנו באמת, אתם מוזמנים להצטרף ליום שגרתי אצלנו. בואו להרגיש אותנו בלי תיווך: היכנסו לשיעור*, שוחחו עם הסטודנטים בהפסקות ובדקו אם אנחנו "מרגישים" לכם נכון

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*הביקור בשיעורים הינו בתיאום מראש בלבד

יום פתוח דיגיטלי

25.06  |  20:00-17:00

בואו לחוות איך זה ללמוד אצלנו

אתם מוזמנים להצטרף אלינו ליום פתוח דיגיטלי: להרגיש איך זה ללמוד אצלנו, להכיר את תוכנית הלימודים, להבין איך התואר שלנו יכול להביא אתכם למקומות מדהימים ולשאול אותנו כל מה שמעניין אתכם.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם