אתר האינטרנט שלם וכל תכניו, כדוגמת טקסט, גרפיקה, תמונות, קובצי אודיו, קובצי וידיאו ותוכנה, נמצאים בבעלותו של המרכז האקדמי שלם או מוקנים לו כחוק, אלא אם כן מוצהר אחרת. האתר וכל תכניו מוגנים מכוחם של חוקי זכויות יוצרים בישראל, אמנות בינלאומיות, וחוקים אחרים בענייני קניין אינטלקטואלי.

בכפוף לחוק זכויות יוצרים, אין להעתיק, להפיץ, לשדר, למכור או לפרסם חומר מוגן בלי הסכמה מוקדמת בכתב מהמרכז האקדמי שלם. מותר לעשות שימוש נאות, כמוגדר בחוק, בחומר שנמצא באתר האינטרנט הזה, לרבות ציטוט וייחוס של חומר מוגן.

בכל ציטוט של החומר המוגן, יש לציין את מקור הציטוט. אין לשנות ולתקן את החומר המוגן או לעבדו בכל צורה אחרת, ואין לעשות שום פעולה אחרת שעלולה להקטין את ערכו של החומר המוגן באופן שיטיל דופי ביוצרו של החומר המוגן.

סמל מסחרי

"המרכז האקדמי שלם" וכן סמלים מסחריים, סמלילים וסימני מקור אחרים שמוצגים באתר זה (ביחד "סמלים מסחריים") נמצאים בבעלותו של המרכז האקדמי שלם. אין להשתמש בסמלים המסחריים בקשר לכל מוצר או שירות שאינו שייך למרכז שלם או בכל אופן שעשוי לחולל בלבול בשאלה אם המרכז האקדמי שלם הוא המקור, המאמץ או נותן החסות של המוצר או השירות ואין להשתמש בהם בכל אופן שגורם לזילות של המרכז האקדמי שלם או מזיק לו.

צילומים

תמונות הספרים לקמפיין היום הפתוח 2014-15 צולמו ע"י יהושע הלוי