email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

לדלג על התושב"ע?

המילים אלו גרמו לתרעומת רבתי משך הדורות – הייתכן שהרמב"ם באמת התכוון לומר שיש לדלג על כל התורה שבעל פה (משנה, תלמוד, מדרשים, גאונים) וללמוד רק תנ"ך וספרו שלו, משנה תורה?
לדלג על התושב

בסוף ההקדמה שלו לקובץ ההלכתי הגדול, משנה תורה, כותב הרמב"ם:

"ובזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה השעה את הכול ואבדה חכמת חכמינו... ומפני זה נערתי חוצני, אני משה בן מיימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא... וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל... החיבורים בעניין האסור והמותר, הטמא והטהור, עם שאר דיני התורה, כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכול... עד שיהיו כל הדינים גלויים לקטן ולגדול בדין כל מצווה ומצווה ובדין כל הדברים שתיקנו חכמים ונביאים. כללו של דבר כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל אלא יהא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה... לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם."

 

פרופסור מנחם קלנר הוא ראש התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית במרכז האקדמי שלם.

 

מתעניינים בלימודים בשלם? בדקוּ התאמתכם.
רוצים ללמוד במחזור הבא של המרכז האקדמי שלם? מלאו טופס ובדקו התאמתכם ליום הפתוח הקרוב.