email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

הטעות של א"ד גורדון

האתוס החלוצי של א"ד גורדון כלל חזרה לעבודת הכפיים, אך נדמה שבימינו חזון זה ננטש. היכן טעה גורדון? ד"ר אסף ענברי, מחבר הספר 'הביתה', סוקר במבט ביקורתי את התפיסות שליוו את התנועה הציונית מראשיתה

התקווה להפוך את העם היהודי לעם עובד ליוותה את הציונות מראשית דרכה, אך גם בימינו רוב הישראלים אינם עובדי כפיים. האתוס החלוצי של א”ד גורדון נזרק, כמדומה, לפח האשפה של ההיסטוריה. האם עובדה זו מלמדת על כישלון בהגשמת האתוס החלוצי?

ד"ר אסף ענברי מציע הסבר חדש למאבק בין ימין לשמאל בישראל - התפיסות המנוגדות ביחס למושג העבודה. בנוסף, חושף ד"ר ענברי את הרובד החלוצי הסמוי של מגילת העצמאות בעזרת השירים הקלאסיים של העידן החלוצי.

הרצאתו של ד"ר אסף ענברי היא השבע-עשרה במספר, במסגרת ההרצאה השנתית במחשבה מדינית-יהודית ע"ש זלמן חיים ברנסטין שבה לקחו חלק פרופ' אניטה שפירא, פרופ' אסא כשר, פרופ' רות גביזון, מר נתן שרנסקי ומכובדים אחרים.

ניתן לצפות בדף המקורות להרצאה בקישור זה.