email facebook google print twitter line background black loading small loading stars icon
Scroll to top

Top

מגנה כרטה זה לא כרטיס מגנטי

מגנה כרטה זה לא כרטיס מגנטי

אלא כתב זכויות משנת 1215, המסמל את תחילת השלטון החוקתי באנגליה - ומכאן בעולם דובר-האנגלית בכלל. על-פי המסמך, המלך מוגבל בסמכויותיו, ועליו למלא אחר דרישות נתיניו. אם לא ימלא המלך אחר הדרישות, כך קובע המסמך, אזי ניתן להדיחו.

פרוש המלים 'מגנה כרטה' הוא 'מגילת הזכיות הגדולה'. המגילה, הכתובה לטינית, כוללת ששים ושלושה סעיפים ונקבעו בה לראשונה סדרי משטר וחברה, כגון נוהלי משפט ומאסר, גביית מסים, חוקי סחר ומידות ומשקלות אחידים. על אף היותה סמל למאבק בשרירות השלטון, במשך מאות שנים התקיימה המגנה כרטה להלכה בלבד ולא למעשה, והסדרים שנקבעו בה לא יושמו.