התכנית הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות יהודית

מוסר ואתיקה

מרצה: אסא כשר

במהלך הקורס נפגוש מגוון תורות מוסר ואתיקה ונעמוד הן על המישור ההיסטורי והן על המישור המושגי שלהן. במישור ההיסטורי נעיין בכתביהם של הוגים מרכזיים מאז ימי הפילוסופיה היוונית ועד תקופתנו ונתוודע לתפיסות מסורתיות וחדישות. במישור המושגי נכיר הבחנות, טיעונים ותפיסות המאפשרים דיון מושכל ומחשבה מורכבת, הן בטבעם של המוסר ושל האתיקה והן בשאלות אקטואליות העולות בענפים מרכזיים של האתיקה המעשית.

בחלק המבוא של הקורס נדון במערכות נורמטיביות מרכזיות – מוסר, אתיקה ומשפט – ונעמוד על נקודות הדמיון והשוני ביניהן. לאחר מכן נבחן את תפיסת היחסיות המוסרית ואת הגישות השוללות אותה.

בחלקו השני של הקורס נפנה להיכרות מעמיקה עם כמה מתורות המוסר והאתיקה החשובות שהתפתחו בתקופות שונות בהיסטוריה המערבית, ונבחן את טענותיהן ואת הנחותיהן בדבר טבע האדם. נעיין תחילה בתורת המידות בפילוסופיה היוונית כפי שהיא משתקפת בכתביהם של אפלטון ואריסטו. נשים דגש מיוחד על לימוד עיוני של מידת האומץ. לאחר מכן נמשיך בתורת המוסר בת המאה השמונה-עשרה של עמנואל קאנט.

חלקו השלישי של הקורס יוקדש לסדרת סוגיות תמטיות המעסיקות את תורות המוסר והאתיקה המעשית.

לסילבוס המלא